Natječaji

NATJEČAJ – TAJNIK/ICA

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

Na radno mjesto:

1. TAJNIK – jedan/na izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, a do povratka radnice na rad;

UVJETI: – Visoka stručna sprema / završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
– poznavanje engleskog jezika;
– poznavanje rada na PC-u;
– godinu dana iskustva na odgovarajućim poslovima;
– položen vozački ispit B kategorije;

Uz potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), treba priložiti:
– životopis;
– dokaz o završenom školovanju (u presliku – prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik putovnice ili domovnice – prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);
– ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene uvjete iz natječaja;

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N 121/17, 98/19 i 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 84/21) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata (N.N. 33/99, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 14813, 98/19) uz prijavu je dužan/na priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja podnose se neposredno ili preporučenom pošiljkom, na adresu: DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR, 20 000 Dubrovnik, Svetoga Dominika 9, s naznakom: „Prijava na natječaj: „Tajnik“, u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na web-stranici www.dso.hr biti će objavljen opis poslova radnog mjesta koje se popunjava i više informacija u vezi radnog odnosa.

Kandidat koji se primi u radni odnos dužan je u roku 90 dana od zaposlenja završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i položiti pisani ispit iz navedenog
područja (trošak izobrazbe i polaganja ispita snosi Dubrovački simfonijski orkestar).

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Dubrovački simfonijski orkestar
Dubrovnik

OPIS POSLOVA I INFORMACIJE

NATJEČAJ za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

1. I VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme
2. II VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati u četvrtak, 6. travnja 2023. na adresi: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin)

Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljeni na stranici www.dso.hr do 21. veljače 2023.

Kandidati trebaju dostaviti: ispunjenu Prijavnicu (preuzeti s https://www.dso.hr/natjecaji/); kopiju diplome i životopis na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, Republika Hrvatska, ili na e-mail pravo@dso.hr, s naznakom „Za natječaj“, zaključno s danom 27. veljače 2023.

Pozivi za audiciju bit će poslani do 3. ožujka 2023.

Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Nepotpune, nepravodobne te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natječaju neće se razmatrati.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.

Dubrovački simfonijski orkestar

Dubrovnik, 13.02.2023.

Br. 103/23

DOKUMENTI
Prijavnica
Obavijesti o audiciji