Natječaji

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA DUBROVAČKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22) i odredbi članaka 31., 32. i 33. Statuta DSO-a, Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra, temeljem svoje odluke broj: 4/IX od 23. rujna 2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dubrovačkog simfonijskog orkestra

Uvjeti:

 • Državljanstvo Republike Hrvatske;
 • Opća zdravstvena sposobnost;
 • Visoka stručna sprema / završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
 • Najmanje pet godina radnog iskustva;
 • Stručne, radne i organizacijske sposobnosti;

Uz potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), treba priložiti:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (original ili ovjereni preslik domovnice);
 • Svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjereni preslik);
 • Dokaz o radnom stažu ovjeren kod HZMO-a;
 • Presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje ili odluka o rasporedu na radno mjesto ili za obavljanje određenih poslova, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da se radi ili se radilo na odgovarajućim poslovima, s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju, radnu knjižicu i sl., a za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju);
 • Program rada za četverogodišnje razdoblje;
 • Životopis u kojem su istaknute stručne, radne i organizacijske sposobnosti;

Iznimno za ravnatelja/icu se može imenovati osoba koja nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža na odgovarajućim poslovima, o čemu mora priložiti dokaz.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N 121/17, 98/19 i 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 84/21) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata (N.N. 33/99, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 14813, 98/19) uz prijavu je dužan/na priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama/dnevnom tisku, na adresu:

Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20 000 Dubrovnik, s naznakom ‘Za natječaj – ravnatelj’.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra
Broj: 1090/22

Natječaj 

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO RADNIKA – UMJETNIKA (M/Ž)

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)
1. VOĐA VIOLONČELA – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme
2. I VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme
3. II VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. na adresi: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin)

Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljeni na stranici www.dso.hr najkasnije do 13. rujna 2022.

Kandidati trebaju dostaviti: ispunjenu Prijavnicu (preuzeti s https://www.dso.hr/natjecaji/); kopiju diplome, životopis i traženu video snimku iz prve etape programa audicije na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, Republika Hrvatska, ili na e-mail info@dso.hr, s naznakom „Za natječaj“, zaključno s danom 24. listopada 2022.

Pozivi za audiciju bit će poslani najkasnije do 28. listopada 2022.
Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili na engleskom jeziku.
Nepotpune, nepravodobne te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natječaju neće se razmatrati.
Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.
Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.

Dokumenti:

 1. Natječaj, rujan 2022.
 2. Obavijest o audiciji, 2022.
 3. Prijavni obrazac za audiciju 2022.
 4. Program za vođa violončela 2022.
 5. Note za vođa violončela 2022.
 6. Program za I violina tutti 2022.
 7. Note za I violina tutti 2022.
 8. Program za II violina tutti 2022.
 9. Note za II violina tutti 2022.