Natječaji

N A T J E Č A J za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

  1. Dirigent, (1) radnik/ca na određeno puno radno vrijeme od 1 (jedne) godine dana, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom

 

 

UVJET: završena Muzička akademija – VSS – glazbena akademija, smjer dirigent

  • Uz potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), kanidat je dužan priložiti:
  • životopis;
  • dokaz o završenom školovanju (u presliku – prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik putovnice ili domovnice – prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);
  • video snimku ili link na web stranicu, dirigiranja orkestrom na probi ili koncertu u neprekinutom trajanju od 10 min;
  • ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene uvjete iz natječaja;

Dokumentacija treba biti dostavljena na hrvatskom jeziku.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N 121/17, 98/19 i 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 84/21) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata (N.N. 33/99, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 14813, 98/19) uz prijavu je dužan/na priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Potpisana Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja podnosi se preporučenom pošiljkom, na adresu: DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR, 20 000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 29, s naznakom: „ Prijava na natječaj: „Dirigent“, u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O krajnjim rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom Obavijesti o izboru izabranog kandidata ili o obustavi/poništenju natječaja.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Na radno mjesto Dirigent radnik-umjetnik se zapošljava na određeno vrijeme. Nakon provedenog natječaja, s radnikom-umjetnikom sklapa se Ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine dana i to za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, uz probni rok od 6 mjeseci.

Broj: 1228/23

Dubrovački simfonijski orkestar

Preuzmi natječaj: Natječaj za radno mjesto umjetnika.pdf