NATJEČAJ – TAJNIK/ICA

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

Na radno mjesto:

1. TAJNIK – jedan/na izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, a do povratka radnice na rad;

UVJETI: – Visoka stručna sprema / završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
– poznavanje engleskog jezika;
– poznavanje rada na PC-u;
– godinu dana iskustva na odgovarajućim poslovima;
– položen vozački ispit B kategorije;

Uz potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), treba priložiti:
– životopis;
– dokaz o završenom školovanju (u presliku – prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik putovnice ili domovnice – prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik);
– ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene uvjete iz natječaja;

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N 121/17, 98/19 i 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 84/21) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata (N.N. 33/99, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 14813, 98/19) uz prijavu je dužan/na priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja podnose se neposredno ili preporučenom pošiljkom, na adresu: DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR, 20 000 Dubrovnik, Svetoga Dominika 9, s naznakom: „Prijava na natječaj: „Tajnik“, u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na web-stranici www.dso.hr biti će objavljen opis poslova radnog mjesta koje se popunjava i više informacija u vezi radnog odnosa.

Kandidat koji se primi u radni odnos dužan je u roku 90 dana od zaposlenja završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i položiti pisani ispit iz navedenog
područja (trošak izobrazbe i polaganja ispita snosi Dubrovački simfonijski orkestar).

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Dubrovački simfonijski orkestar
Dubrovnik

OPIS POSLOVA I INFORMACIJE