NATJEČAJ ZA RAVNATELJA DUBROVAČKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22) i odredbi članaka 31., 32. i 33. Statuta DSO-a, Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra, temeljem svoje odluke broj: 4/IX od 23. rujna 2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dubrovačkog simfonijskog orkestra

Uvjeti:

 • Državljanstvo Republike Hrvatske;
 • Opća zdravstvena sposobnost;
 • Visoka stručna sprema / završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
 • Najmanje pet godina radnog iskustva;
 • Stručne, radne i organizacijske sposobnosti;

Uz potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), treba priložiti:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (original ili ovjereni preslik domovnice);
 • Svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjereni preslik);
 • Dokaz o radnom stažu ovjeren kod HZMO-a;
 • Presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje ili odluka o rasporedu na radno mjesto ili za obavljanje određenih poslova, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da se radi ili se radilo na odgovarajućim poslovima, s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju, radnu knjižicu i sl., a za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju);
 • Program rada za četverogodišnje razdoblje;
 • Životopis u kojem su istaknute stručne, radne i organizacijske sposobnosti;

Iznimno za ravnatelja/icu se može imenovati osoba koja nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža na odgovarajućim poslovima, o čemu mora priložiti dokaz.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N 121/17, 98/19 i 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 84/21) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan/na priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata (N.N. 33/99, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 14813, 98/19) uz prijavu je dužan/na priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama/dnevnom tisku, na adresu:

Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20 000 Dubrovnik, s naznakom ‘Za natječaj – ravnatelj’.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Dubrovačkog simfonijskog orkestra
Broj: 1090/22

Natječaj