Odluka o provođenju javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila

Dubrovački simfonijski orkestar (OIB: 74755178858)
Branitelja Dubrovnika 29
20 000 Dubrovnik

Dubrovnik, 27. veljače 2024. godine

Br. 174/24

Na temelju članaka 23. i 43. Statuta Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Upravno vijeće je na XXVII. sjednici održanoj 26. veljače 2024.g. donijelo

ODLUKU
o provođenju javnog natječaja
za prodaju rabljenog službenog vozila

I.
Određuje se prodaja rabljenog službenog vozila – osobnog automobila marke: VOLKSWAGEN POLO, kategorija M1, reg. oznake: DU 722 DC, u vlasništvu DSO-a:
-oblik karoserije: zatvoreni
-boja vozila: crvena
-broj šasije: WVWZZZ9NZ5D055466
-snaga motora: 55 kW
-broj sjedećih mjesta: 5
-u prometu od: 19.08.2005.g.
-registriran do: 03.08.2024.g.
-prijeđeni kilometri: 205.100 km
-vrsta goriva: benzin

II.
Početna cijena vozila iznosi 800,00 eura s uključenim PDV–om.
Troškove u svezi s prijenosom vlasništva, plaćanja poreza i druge eventualne troškove snosi kupac.
III.
Kupoprodaja pokretnine iz točke I. ove Odluke će se realizirati zaključenjem ugovora po kojem kupac treba uplatiti ukupnu ugovorenu kupoprodaju cijenu sukladno ispostavljenom računu, a nakon uplate kupac prodavatelju dostavlja dokaz uplate kupoprodajne cijene, te se potom dopušta prijenos vlasništva i preuzimanja posjeda na ime kupca.

IV.
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Navedeno vozilo se prodaje u viđenom stanju, po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Vozilo koje je predmet ovog natječaja može se pogledati radnim danima (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 12 do 14 sati (u 20236 Mokošica), do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na broj telefona 091 613 73 11.
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.
Ponuda se podnosi na pripremljenom obrascu – Ponudbenom listu koji se nalazi u prilogu natječaja.
Nepotpune ponude, odnosno ponude uz koje nisu dostavljeni obvezni prilozi, neće se razmatrati.
Ponuda ponuditelja koji ponudi iznos manji od početne cijene će se odbiti.
Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adrese:
1. Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20 000 Dubrovnik
(adresa za dostavu u slučaju osobne dostave),
2. Dubrovački simfonijski orkestar, Branitelja Dubrovnika 29, 20 000 Dubrovnik (adresa za dostavu u slučaju preporučene pošiljke):
(S naznakom „Ponuda za kupnju vozila: marke: WW POLO, reg. oznake: DU 722 DC“)

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 8. ožujka 2024. godine do 14:00 sati.
Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.
Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Dubrovački simfonijski orkestar može prikupljati, koristiti i obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
V.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda, koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši ponuđeni iznos.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.
O ishodu natječaja svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

VI.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od poziva pristupit sklapanju kupoprodajnog ugovora, te uplatiti ponuđenu cijenu vozila.
Ukoliko ponuditelj ne izvrši navedene radnje smatrat će se da je odustao od ponude, te će u tom slučaju Dubrovački simfonijski orkestar kupoprodaju vozila ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućeg ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.

VII.
Ovlašćuje se ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra na provedbu ove Odluke.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Nikolina Pozniak


Preuzmi ponudbeni list: